САМАРИЯ

“С А М А Р И Я”

Фольклор-этнографик  анимацион шоу

Сахналаштирувчи режиссёр- Мухаммадрасул Мамадаминзода

Мазкур спектакль буюк алломалар: Ибн Арабшохнинг “Ажойиб ал  макдур фи тарихи Таймур”, Табарийнинг “Тарихи Табарий”,  Мухаммад Гиёсуддиннинг  “Гиёс ул- лугот”, Шарафиддин ал Яздий  ва Низомиддин Шомийларнинг “Зафарнома”, Бобурмирзонинг “Бобурнома”, Гулбаданбегимнинг  “Хумоюннома” хамда Абу Тохирхужанинг “Самария” каби тарихий асарларига асосланиб кадимий Самарканднинг 8-чи аср (712 йил) дан бошлаб то шу кунга кадар давом этиб  келаётган айрим урф-одатлари, халк огзаки ижодиёти, миллий маросим ва либослари хакида хикоя килинади.

Жумладан, Ўрта Осиёда Ислом динининг кириб келиши (8-чи аср), Сомонийлар (9-10 асрлар),Корахонийлар (11-чи аср ) , Темурийлар (14-15 асрлар), Аштархонийлар (17-чи аср), Бухоро амирлиги (18-аср), Кукон хонлиги даврлари (19- аср) хамда Самарканднинг20-чи аср бошларидаги  маданий хаёти театрнинг ижодий жамоаси  томонидан мумтоз тароналар, жозибали ракслар, миллий оханглар оркали курсатилиб берилади. Спектакль давомийлиги  50 дакика.

Биринчи парда! Ўрта Осиёда Ислом динининг кириб келиши. 8-чи аср!

Иккинчи парда! Сомонийлар даври. 9-10 асрлар.

Учинчи парда! Корахонийлар даври. 11-чи аср !

Туртинчи парда! Темурийлар даври. 14-15 асрлар !

Бешинчи парда! Аштархонийлар даври. 17-чи аср !

Олтинчи парда! Бухоро амирлиги даври. 18-аср !

Еттинчи парда! Кукон хонлиги даври. 19 –аср!

Саккизинчи парда! Самарканд. 20-чи аср бошлари!

 

“С А М А Р И Я”

Фольклорно-этнографическое анимационное шоу.

Режиссёр- Мухаммадрасул Мамадамидзода

Этот спектакль рассказывает о некоторых традициях, народном искусстве, национальных ритуалах и платьях из Самарканда, начиная с 8-го века (712 г.) и до наших дней. В средние века введение исламской религии (8-го века), Саманидов (IX-X вв.), Кораханидов (11 век), Темуридов (14-15 веков), Аштарханидов (XVII век), Бухарского эмирата (18-го века), период Куконского ханства (XIX век) и культурная жизнь Самарканда в начале 20-го века были даны творческой группой театра классическими мелодиями, гламурными танцами и национальными мелодиями. Продолжительность игры составляет 50 минут.

Первый занавес! Появление исламской религии в Центральной Азии 8-го века!

Второй занавес! Саманидов эпохи IX-X вв.

Третий занавес! 12-й век Кораханидов!

Четвертый занавес! Тимуридская эпоха 14-15 веков!

Пятый занавес! Аштарханская эпоха 17-й век!

Шестой занавес. Эпоха Бухарского эмирата 18 века!

Седьмой занавес! 19-й век Куконского ханства!

Восьмой занавес! Самарканд. Начало 20-го века!

 

"S A M A R I Y A"

Folklore-ethnographic animation show.

Director - Muhammadrasul Mamadamidzoda

This performance tells about some traditions, folk art, national rituals and dresses from Samarkand, starting from the 8th century (712) to the present day. In the Middle Ages, the introduction of the Islamic religion (8th century), Samanids (IX-X centuries), Korahanides (11th century), Temurids (14-15 centuries), Ashtarkhanids (XVII century), Bukhara emirate of the 18th century), The Kukon Khanate period (XIX century) and the cultural life of Samarkand at the beginning of the 20th century were given by the creative group of the theater with classical melodies, glamorous dances and national melodies. The duration of the performance is 50 minutes.

First curtain! The emergence of the Islamic religion of the 8th century in Central Asia!

Second curtain! IX-X centuries of the Samanid era.

The third curtain! Karakhanids of the XII century!

Fourth curtain! 14-15 centuries in the Timurid era!

Fifth curtain! Ashtarhan period XVII century!

The sixth curtain. The era of the Bukhara Emirate of the eighteenth century!

Seventh curtain! Hannah from Kukon in the XIX century!

Eighth curtain! Samarkand. The beginning of the 20th century!
Contacts

Samarkand regional
theater of musical Drama
Address Samarkand city, Kuk saroy square 3
Telephone: (93)353-67-06, (97)577-67-06
E-mail: samteatr@bk.ru

Самарканд вилояти мусикали драма театри

2024 © samteatr.uz
Samarkand regional
theater of musical Drama

Powered by LIFECOM